Part-time jobs for exchange students: How to combine study and work

■Part-time jobs for exchange students: How to combine study and work

When exchange students take part-time work, as well as abiding by the legally established rules, it is also important not to forget the original reason for coming to Japan.

We would like to take this opportunity to remind you of the basics.

Explaining this is Akinori Ariga, who works as Managing Director and Head of Secretariat at the International Person Exchange Support Association (IPESA), which supports all exchange students.

 

 

==========

Some exchange students who take part-time work may be thinking that they would like to generate as much income as possible.

Under Japanese Law, a higher rate of pay must be paid for late-night work (from 10 p.m.).

For that reason, it is more profitable to work late at night than during the day – even if the work is the same.

However, exchange students must go to school to study during the daytime.

Continuing part-time work late at night – despite study being the original reason for coming to Japan – will inevitably become an obstacle to school life.

Putting too much energy into night-shift part-time work could make it difficult to stay awake and put your best effort into lessons during the day, so to avoid such a situation, we hope you will be fully aware of the issues around combining study and part-time work.

 

==========

Cooperation with coverage provided by:

International Person Exchange Support Association (IPESA)
http://www.ipesa.org/index.html

【留学生のアルバイト】「勉強と仕事の両立」を続けるために

■留学生のアルバイト 〜「勉強と仕事の両立」を続けるために

留学生がアルバイトをする際は、法律で定められたルールを守ることはもちろん、「日本に来た本来の目的」を忘れないようにすることも大切。
その基本を改めてお伝えしたいと思います。

解説していただいたのは、留学生のみなさんを支援する一般社団法人 国際人流振興協会(IPESA)で専務理事・事務局長を務める有我 明則さんです。

8

==========

アルバイトをする留学生の中には、「少しでも多くの収入につなげたい」と考える人もいることでしょう。

日本の法律では、深夜(22時以降)の仕事は割増手当を支払わなければならないと決められています。
そのため、同じ仕事であっても昼間より深夜に働くほうが、収入の面では有利です。

しかし留学生は、日中に学校へ通って勉強しなければなりません。
日本へやって来た本来の目的は勉強なのに、深夜のアルバイトを続けてしまっては、学校生活に支障をきたしかねません。

夜勤のアルバイトを頑張りすぎたせいで、昼間の授業に身が入らず居眠りしてしまう……。そんなことにならないよう、「勉強とアルバイトの両立」をしっかり意識していただきたいと思います。

==========

(取材協力)

一般社団法人 国際人流振興協会(IPESA)

http://www.ipesa.org/index.html

 

“Việc làm thêm của sinh viên nước ngoài”: Để luôn “đảm bảo cân bằng giữa học tập và công việc”

■Việc làm thêm của sinh viên nước ngoài: Để luôn “đảm bảo cân bằng giữa học tập và công việc”

Khi sinh viên nước ngoài làm thêm, điều quan trọng là không những phải tuân thủ các quy tắc do pháp luật quy định mà còn phải luôn nhớ “mục đích vốn có của việc đến Nhật Bản“.
Tôi muốn nhắc lại với bạn những điều cơ bản này.

Người giải thích lần này là Ông Ariga Akinori, Giám đốc điều hành kiêm Chánh văn phòng của Hiệp hội phát triển giao lưu nguồn nhân lực quốc tế (IPESA) vốn là tổ chức hỗ trợ du học sinh.

 

 

==========

Trong số các sinh viên nước ngoài làm thêm chắc sẽ có một số bạn luôn nghĩ “cố gắng hết sức để có nhiều thu nhập” .

 

Luật pháp Nhật Bản quy định phải trả thêm phụ cấp cho phần công việc làm vào ban đêm (sau 22 giờ).
Vì vậy làm việc vào ban đêm sẽ có lợi hơn về thu nhập so với ban ngày dù là cùng một công việc.

Tuy nhiên, sinh viên nước ngoài phải đến trường để học vào ban ngày.
Mặc dù mục đích vốn có của việc đến Nhật Bản là học tập nhưng do liên tục làm thêm vào ban đêm nên sẽ gây ảnh hưởng đến việc học tập tại trường.

Vì quá cố gắng làm việc vào ban đêm mà ngủ gật do không đủ sức tham gia giờ học ban ngày… Tôi muốn bạn có ý thức đầy đủ về việc “đảm bảo cân bằng giữa học tập và làm thêm” để tránh mắc phải tình trạng như trên.

==========
Cơ quan hợp tác phỏng vấn:
Hiệp hội phát triển giao lưu nguồn nhân lực quốc tế (IPESA)
http://www.ipesa.org/index.html

Part-time jobs for exchange students: Some leaflet distribution work is a no-no!

Part-time jobs for exchange students: Some leaflet distribution work is a no-no!

The rules established for exchange students who are taking part-time work in Japan demand that you do not work in types of industry that are covered by a law known as the Amusement Business Act.

This rule is surprisingly wide-reaching.

This time, we would like talk about the relationship between the Amusement Business Act and part-time work.

Explaining this is Akinori Ariga, who works as Managing Director and Head of Secretariat at the International Person Exchange Support Association (IPESA), which supports all exchange students.

 

 

==========

The official name of the Amusement Business Act is the Act on Control and Improvement of Amusement Business, etc.

This law covers establishments that serve food and drink such as cabaret clubs, snack bars and other bars, as well as pachinko parlors, video game arcades, and red-light districts, etc.

Exchange students coming to Japan on a student visa cannot work in such industries.

Stores also recognize this rule, but it is important that you personally understand it too.

This regulation is surprisingly wide-reaching: it also prohibits you from carrying out work that is connected to industries covered by the Amusement Business Act.

So, for example, while the work of handing out leaflets is not in itself a problem, you cannot distribute leaflets whose contents relate to industries covered by the Amusement Business Act (leaflets for pachinko parlors, etc.).

Likewise, if you are working as a cleaner, you are not allowed to enter establishments covered by the Amusement Business Act.

This rule is applied very strictly.

It’s important to properly check the details of work even if at first glance it seems to be completely unconnected to these industries.

==========

Cooperation with coverage provided by:

International Person Exchange Support Association (IPESA)
http://www.ipesa.org/index.html

“Việc làm thêm của sinh viên nước ngoài”: Có trường hợp không được làm loại việc “phát tờ rơi”!

Việc làm thêm của sinh viên nước ngoài: Có trường hợp không được làm loại việc “phát tờ rơi”!

Sinh viên nước ngoài khi làm thêm tại Nhật Bản bị ràng buộc bởi quy định không được làm trong ngành nghề thuộc đối tượng áp dụng của Luật mang tên “Luật kinh doanh khiêu dâm”.

Quy tắc này có phạm vi rộng hơn chúng ta nghĩ.
Lần này tôi xin được giới thiệu về mối quan hệ giữa Luật kinh doanh khiêu dâm và việc làm thêm.

Người giải thích là Ông Ariga Akinori, Giám đốc điều hành kiêm Chánh văn phòng của Hiệp hội phát triển giao lưu nguồn nhân lực quốc tế (IPESA) vốn là tổ chức hỗ trợ du học sinh.

 

 

==========

Luật kinh doanh khiêu dâm có tên gọi chính thức là “Luật về thích hợp hóa quy tắc và hoạt động trong kinh doanh khiêu dâm v.v…”.

Đối tượng áp dụng là các cửa hàng ăn uống có kèm tiếp đãi ví dụ như các quán rượu có nữ phục vụ ngồi cùng, quán rượu ăn uống giải trí nhẹ, quán bar,v.v…, cửa hàng chơi pachinko, cửa hàng chơi game và cửa hàng tình dục.
Sinh viên nước ngoài đến Nhật bản bằng Visa du học không được làm trong các các ngành nghề này.

Các cửa hàng đều có nhận thức rõ về quy định này nhưng trước tiên bản thân các bạn phải hiểu rõ về quy định này.

Hơn nữa, quy định này còn có “phạm vi rộng hơn chúng ta nghĩ”. Đó là “công việc liên quan đến ngành nghề thuộc đối tượng áp dụng của Luật kinh doanh khiêu dâm cũng không được phép”.

Ví dụ, bản thân việc phát tờ rơi quảng cáo không có vấn đề gì nhưng nếu nội dung của tờ rơi do bạn phát có liên quan đến các ngành nghề thuộc đối tượng áp dụng của Luật kinh doanh khiêu dâm (ví dụ như tờ rơi của cửa hàng chơi pachinko) thì lại không được phép làm.
Bạn cũng không được phép vào các cửa hàng thuộc đối tượng áp dụng của Luật kinh doanh khiêu dâm để làm công việc quét dọn.
Quy tắc này được áp dụng rất nghiêm ngặt.
Bạn phải kiểm tra nội dung thật cẩn thận ngay cả với các công việc tưởng như không có liên quan gì.

==========
Cơ quan hợp tác phỏng vấn:
Hiệp hội phát triển giao lưu nguồn nhân lực quốc tế (IPESA)
http://www.ipesa.org/index.html

【留学生のアルバイト】やってはいけない「チラシ配り」もある!

■留学生のアルバイト 〜やってはいけない「チラシ配り」もある!

留学生が日本でアルバイトをする際に定められているルールには、「風俗営業法」という法律の対象となる業種では働けないということも決められています。

このルールには意外な広がりもあります。
今回は風俗営業法とアルバイトの関係についてお伝えしたいと思います。

解説していただいたのは、留学生のみなさんを支援する一般社団法人 国際人流振興協会(IPESA)で専務理事・事務局長を務める有我 明則さんです。

7

==========

風俗営業法は、正式には「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」といいます。
対象となるのは、キャバレーやスナック、バーなどで接待のある飲食店や、パチンコ店、ゲームセンター、そして性風俗店などです。

こうした業種では、留学ビザで来日している留学生は働くことができません
店舗側も認識しているルールですが、まずは自身で理解しておきましょう。

さらにこの規定には「意外な広がり」もあります。それは、「風俗営業法の対象業種に関わる仕事もNG」ということ。

例えばチラシ配りの仕事そのものは問題ありませんが、配っているチラシの内容が風俗営業法の対象業種に関わるもの(パチンコ店のチラシなど)である場合はNGです。
清掃の仕事で風俗営業法の対象となるお店に入ることもできません。

このルールは本当に厳しく適用されています。
一見無関係だと思うような仕事でも、その内容をよく確認することが大切です。

==========

(取材協力)

一般社団法人 国際人流振興協会(IPESA)

http://www.ipesa.org/index.html

Part-time jobs for exchange students: Be cautious if you see “Double work OK”!

Part-time jobs for exchange students: Be cautious if you see “Double work OK”!

Exchange students taking part-time work in Japan are limited to working up to 28 hours a week. Caution is particularly necessary when holding 2 or more part-time jobs.

Explaining this is Akinori Ariga, who works as Managing Director and Head of Secretariat at the International Person Exchange Support Association (IPESA), which supports all exchange students.

 

 

==========
The amount of time an exchange student can engage in part-time work is restricted to 28 hours per week. However, it seems that some people think they cannot earn sufficient income by working 28 hours a week.

Since hourly wages for part-time work vary depending on the type of job, there are also some people who aim to increase their income by holding 2 part-time jobs at the same time.

However, you need to keep in mind that the work time of 28 hours per week is the upper limit that a single exchange student is permitted to work each week. When carrying out 2 or more part-time jobs, the total weekly working time across all jobs must not exceed 28 hours.

Many offers posted on Japanese job search websites and elsewhere are advertised as “Double work OK”. You may be tempted by somewhere that is offering a higher hourly wage than your current part-time job, but please do not forget that you are personally responsible for managing the amount of time you spend working.

 

==========

Cooperation with coverage provided by:

International Person Exchange Support Association (IPESA)
http://www.ipesa.org/index.html

 

【留学生のアルバイト】「ダブルワーク(Wワーク)OK」には要注意!

■留学生のアルバイト 〜「ダブルワーク(Wワーク)OK」には要注意!

留学生が日本でアルバイトをする際に定められている「週28時間以内」という決まり。2つ以上のアルバイトをかけ持ちする際には、特に注意が必要です。

解説していただいたのは、留学生のみなさんを支援する一般社団法人 国際人流振興協会(IPESA)で専務理事・事務局長を務める有我 明則さんです。

6

==========
留学生はアルバイトできる時間週28時間以内と決められています。しかし中には、「28時間では十分な収入にならない」と感じる人もいるようです。

また、アルバイトの職種によって時給はまちまちなので、1つだけでなく、2つのアルバイトをかけ持ちすることで収入を増やそうと考える人もいます。

しかしここで注意したいのは、週28時間というのは「あくまでも1人の留学生が週に働く時間」の上限であるということ。2つ以上のアルバイトをしている場合は、すべてを合わせた勤務時間で28時間超えないようにしなければいけません。

日本の求人サイトなどを見ていると、「ダブルワーク(Wワーク)OK」と書かれているものもたくさんあります。今のアルバイトよりも高い時給のところには魅力を感じるかもしれませんが、あくまでも自分自身で労働時間を管理しなければいけないということは忘れないようにしてください。
==========

(取材協力)
一般社団法人 国際人流振興協会(IPESA)
http://www.ipesa.org/index.html

“Việc làm thêm của sinh viên nước ngoài”: Phải lưu ý điều kiện “Làm đồng thời hai việc(W work)cũng OK”!

■Việc làm thêm của sinh viên nước ngoài: Phải lưu ý điều kiện “Làm đồng thời hai việc(W work)cũng OK”!

Sinh viên nước ngoài khi làm thêm tại Nhật Bản bị ràng buộc bởi quy định “trong vòng 28 giờ mỗi tuần”. Cần đặc biệt lưu ý khi làm thêm

ệc trở lên.

Người giải thích lần này là Ông Ariga Akinori, Giám đốc điều hành kiêm Chánh văn phòng của Hiệp hội phát triển giao lưu nguồn nhân lực quốc tế (IPESA) vốn là tổ chức hỗ trợ sinh viên nước ngoài.

 

 

==========
Sinh viên nước ngoài bị quy định chỉ được làm thêm trong vòng 28 giờ mỗi tuần. Tuy nhiên, một số bạn sẽ cảm thấy rằng “với 28 giờ thì không thể có đủ thu nhập.”

Ngoài ra, vì lương theo giờ khác nhau tùy thuộc vào ngành nghề của công việc làm thêm do đó cũng có bạn muốn tăng thu nhập bằng cách không chỉ làm 1 việc mà còn làm đồng thời 2 việc.

Nhưng tôi muốn lưu ý ở đây một điều rằng 28 giờ mỗi tuần vốn là giới hạn tối đa về “thời gian làm việc trong mỗi tuần của 1 sinh viên nước ngoài“. Nếu bạn làm từ 2 công việc trở lên bạn phải đảm bảo rằng tổng tất cả số giờ làm việc không được vượt quá 28 giờ.

Tôi thấy có rất nhiều trang tuyển dụng của Nhật Bản ghi là “Làm đồng thời hai việc (W work) cũng OK” . Bạn có thể cảm thấy hấp dẫn với mức lương theo giờ cao hơn công việc hiện tại nhưng xin đừng quên rằng bạn vốn phải tự quản lý thời gian làm việc của mình.
==========
Cơ quan hợp tác phỏng vấn:
Hiệp hội phát triển giao lưu nguồn nhân lực quốc tế (IPESA)
http://www.ipesa.org/index.html

“Việc làm thêm của sinh viên nước ngoài”: Chỉ vì lỗi “1 giờ” mà phải thôi học tại trường đại học quốc lập…

■“Việc làm thêm của sinh viên nước ngoài”: Chỉ vì lỗi “1 giờ” mà phải thôi học tại trường đại học quốc lập…

Khi sinh viên nước ngoài làm thêm tại Nhật Bản, có giới hạn tối đa giờ được phép làm việc là “28 giờ mỗi tuần”. Lần này chúng tôi xin giới thiệu một vụ việc đáng tiếc đã xảy ra vì không tuân thủ quy tắc này.

Người kể chuyện là Ông Ariga Akinori, Giám đốc điều hành kiêm Chánh văn phòng của Hiệp hội phát triển giao lưu nguồn nhân lực quốc tế (IPESA) vốn là tổ chức hỗ trợ sinh viên nước ngoài.

==========
Ngay cả các trường dạy tiếng Nhật nơi các bạn sinh viên nước ngoài ban đầu thường nhập học vào cũng đều có thông báo về quy định “sinh viên nước ngoài không được làm việc quá 28 giờ mỗi tuần“.

Dù vậy vẫn có những trường hợp “vô ý quên” nên đã làm việc quá 28 giờ hoặc trường hợp làm việc quá 28 giờ do nơi làm thêm không quản lý chặt chẽ.

Trước đây từng có trường hợp một sinh viên nước ngoài đã vi phạm quy định này. Đó là một sinh viên xuất sắc của một trường đại học quốc lập tại Nhật Bản nhưng đã vô ý quên nên đã làm thêm 29 giờ mỗi tuần.

Việc làm thêm quá 1 giờ này bị phát hiệnsinh viên đó đã phải thôi học tại trường đại học .
Không được nghĩ là “chỉ có1 giờ” thôi mà. Đây là một quy tắc nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật Nhật Bản. Tôi mong các bạn phải hết sức cẩn thận khi bắt đầu làm thêm nếu không có thể sẽ phá hỏng kế hoạch du học của bạn.

==========
Cơ quan hợp tác phỏng vấn:
Hiệp hội phát triển giao lưu nguồn nhân lực quốc tế (IPESA)
http://www.ipesa.org/index.html